Archivy

Rubriky

Propozice 2020


PROPOZICE 13. Parkinsoniády
mezinárodní soutěž „Parkinsoniků.
Pohyb je život, život je pohyb“

Motto a cíl Povzbudit nemocné k pohybové aktivitě, soutěžením se vymanit z izolace, posílit sebevědomí, vyměňovat si zkušenosti, utužovat vzájemné vztahy a dbát motta: Život je pohyb a pohyb je život. Parkinsoniáda má dvě části. Ta první se koná v pátek v Domu Kultury v Hodoníně a je informativně společensko-kulturní a zahajovací. Druhá je sportovní a informační. Obě části jsou důležité i významné a spadají do 13. Parkinsoniády
Pořadatel
a organizátor Parkinson Slovácko, z. s. Fr. Vlacha 1411, 696 03 Dubňany
http://www.parkinson-slovacko.cz/
Datum konání 4.8. – 6.8. 2017 hlavním dnem soutěží je sobota 5.8

Místo konání Česká republika, Dubňany, areál Sport centrum Želva, 696 03 Dubňany, Hodonínská 1680; GPS: Loc: 48°54’39.375″N, 17°5’54.269″E (http://zelva.mesto-dubnany.cz/);

Hlavní organizační tým
Předseda Jan Škrkal, předseda Parkinson Slovácko z. s.
Členové hlavního org. týmu – soutěž jednotlivců
– soutěž jednotlivců
– agenda a koordinace
Hlavní rozhodčí Mgr. Hana Zelinková
Ostatní rozhodčí delegováni pořadatelem (dbáme dle možností nezávislosti na soutěžících)
Předseda Jury J D, ČSS, rozhodčí I. třídy A-628
Člen Jury Pořadatel zajistí v dostatečném předstihu
Lékař zajistí pořadatel
Hosté významné osobnosti oblasti, JmK i ČR


Ve všech disciplínách
soutěž jednotlivců
1. Stolní tenis (vyřazovacím způsobem nasazení s ohledem na výsledky roku 2017)
2. Šipky (série )
3. Curling (série)
4. Boccia (vyřazovacím způsobem)
5. Foukačka (5 – 10 pokusů)
6. Hod míčem na koš (2+10 hodů)
7. Střelba hokejkou (1+10 střel)
8. Kop na branku (1+10)
9. Bowlink 10 hodů u této disciplíny bude omezen počet soutěžících
Hodnocení soutěžících: V každé disciplíně soutěží kategorie ženy a muži. Rozhodčí vede soutěž podle dané situace ve své disciplíně. Výsledky a výkon soutěžících vyhodnocuje podle daných pravidel. Po skončení posledního účastníka své disciplíny vyhodnotí výsledky a předá je hlavnímu rozhodčímu. První 3 místa každé disciplíny jsou ohodnoceny bodově, získaný počet bodů rozhoduje o nejlepším soutěžícím. (Podrobněji v pravidlech soutěže.)
Stolní tenis je samostatná disciplina. Proto, že je fyzicky náročná, doporučujeme ji relativně fyzicky zdatným soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo změny.
Disciplíny mimo soutěž šupíky, stolní kuželky, šachy, kroužky, hlavolamy.

Kategorie Jednotlivci – Parkinsonici – Muži, Ženy

Podmínky účasti Soutěžit mohou pouze soutěžící s diagnosou:
1. Parkinsonova nemoc

Nemocní přihlášeni do soutěže odpovídají ztrátou získané trofeje za nepravost diagnózy.


Přihlášky
1. Přihlášky do 29.5.2020 na formuláři, ( vzor formuláře bude ke stažení na webu PS z.s.).
2. Nejpozdější termín přihlášky do 26.6.2020. Později zaslané přihlášky nebudou akceptované.
3. Přihlášky lze zaslat poštou na adresu pořadatele nebo na
e-mail: [email protected] nebo [email protected]


Vložné
Přihlášení

500,- Kč/16 € (zahrnuje oběd, večeře, pitný režim a startovné)
450,- Kč/18 € (doprovod)
Splatné nejpozději hotově při prezenci. Při hromadné platbě bankovním převodem za spolky (kluby) zašle vedoucí klubu v den platby seznam účastníků pořadateli e-mailem. č. ú. 227472686/0300

Presence Podle časového rozvrhu.
1. Vedoucí jednotlivých spolků , týmů Oznámí při prezenci případné změny účastníků podle seznamu.
2. Uhradí startovné za všechny klubové účastníky.
3. Obdrží pro přihlášené a zaplacené účastníky stravovací poukázky.
4. Výše uvedené platí i pro individuální účastníky.

Losování
1. Bude provedeno v disciplíně stolního tenisu podle výsledků
v roce 2017.
2. Rozpis bude vyvěšen na informační tabuli v hale v prostoru
vyhrazeném pro stolní tenis.

Vyhodnocení 1. Kategorie muži Parkinson
2. Kategorie ženy jednotlivci Parkinson
Protesty Písemně do 20 minut po zveřejnění výsledků se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Při uznaném protestu se vklad vrací.
Vyhlášení výsledků Dle časového rozpisu. Po skončení a vyhodnocení přímo ve sportovní hale.

Odměny

Odměnou pro první tři účastníky v každé kategorii a disciplíně budou poháry, medaile a diplomy.
Nejlepší soutěžící na prvních místech v kategoriích muži i ženy budou odměněni zvláštní cenou.

Technická ustanovení 1. Soutěže probíhají dle pravidel vypsaných organizátorem.
2. Pravidla jednotlivých disciplín a systém hodnocení budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele.
3. Pořadatel si při nadměrném počtu přihlášených vyhrazuje právo omezení účasti a změny propozic.
Ostatní ustanovení 1. Pořadatel zajistí účastníkům odpočinkové a diskuzní prostory
2. Po dobu soutěžního dne bude určeno místo pro odložení cenných věcí.
3. Účastník souhlasí se zveřejněním své osoby prostřednictvím médií. Pořadatel se zavazuje bez jeho souhlasu nezveřejnit citlivé osobní údaje podléhající ochraně zákona.
4. Jedině platnost propozic zveřejněných na webu Parkinson Slovácko je definitivní v případě nejasností, nebo sporu.

Povinnosti účastníků
1. Dodržovat pokyny organizátora.
2. Dodržovat fair-play.
3. Účastník vstupem do soutěže stvrzuje, že se seznámil s propozicemi soutěže a pravidly jednotlivých disciplín.
4. Soutěžící jsou si vědomi, že účast je na vlastní nebezpečí, a za případné úrazy nese každý účastník zodpovědnost sám.
Pojištění Pořadatel nemá možnost hromadného pojištění. Doporučuje účastníkům se individuálně pojistit.
Zdravotní zabezpečení První pomoc ve sportovním areálu.


Ubytování Ubytování si účastníci hradí a zabezpečují sami. Ubytování je možné v Hotelu Panon v Hodoníně (www.hotelpanon.cz) a hotelu Krystal http://www.hotel-krystal.cz/
Podrobnosti o možnostech ubytování na: www.parkinson-slovacko.cz.

Doprava Pro soutěžící ubytované v Hodoníně je zajištěn odjezd hromadně v sobotu dne 1.8.2020 od Hotelu Panon a večer zpět. Hodina odjezdu bude oznámena a bude k dispozici i v recepci hotelu.


Stravování 1. V sobotu 1.8.2020 pro presentované účastníky zajišťuje a hradí pořadatel. (soutěžící i doprovod).
2. Účastníci při presenci obdrží stravovací poukázky.
3. Zajištěno v restauraci sportcentra Želva.
4. Oběd od 11,00 – 13,00 hod, večeře 18,00 – 20,00 hod.

Informace
a kontakty Parkinson Slovácko z.s.
Jan Škrkal, Fr. Vlacha 1411, 696 03 Dubňany
Tel: +420 511 119 420, Mob: +420 608 081 553,
E-mail: [email protected], Skype: jan.skrkal

Další kontakty Anglicky: [email protected]
Německy: [email protected], +420 515 540 506
Polsky: [email protected], +420 603 795 774

Vypracováno dne 10.12.2019


Škrkal Jan v.r. Ambroz Jaromír v.r.
předseda Parkinson slovácko z.s. člen organizačního týmu


Poznámka: Ještě stále jednáme o programu a proto dojde v sobotním programu
k drobným nepodstatným, ale určitě zajímavým změnám.

ČASOVÝ POŘAD 1.8.2020 sobota

7,30 -8,45 Prezence.
8,45 – 9,00 Organizace nástupu
9,00 – 9,15 Nástup soutěžících, zahájení, hymna parkinsoniků, uvítání čestných hostů
9,15 – 9,30 Meeting – porada, pokyny pro soutěžící.
9,30 – 17,00 Soutěže. V mezidobí krátké vstupy hostů: těch, kteří nám právě mají co říci… Oběd: v restauraci areálu Želva průběžně mezi 11,00 – 13,00 hod.
18,00 Vyhlášení výsledků (zde si pořadatel vyhrazuje právo změny času; změna by byla opakovaně ohlášena moderátorem akce, vyvěšena na oficiální Informační a výsledkové tabuli – oficiální flip chart v dějišti soutěže).
V průběhu her. Dopoledne a odpoledne kulturní a odborné krátké vstupy pro rozptýlení.
18,00 – 20,00 večeře
20,00 až … Večerní program.
Pořadatel si vyhrazuje právo drobných změn programu, případného doplnění.
Doplnění:
Mezi soutěžícími se budou pohybovat mladé fyzioterapeutky z Fakulty tělesné kultury a paní doktorka Dagmar Dupalová. K nim se připojí i Polská fyzioterapeutka Ewička Swviatok , již s desetiletou praxí a možná ještě někdo z fyzioterapeutů z Česka.

O obsahu pátečního doprovodného programu budete informováni na
stránkách www.parkinson-slovacko.cz

Organizace dlouhodobě podporující Parkinsoniádu


Pátek 31. 7. 2020 od 17,00 hod

Od 17,00 – 18,45 předsálí Domu Kultury Hodonín

Otevření předsálí – prezentace jednotlivých skupin představující svou činnost a podávajících informace o nemoci.

Parkinson Slovácko a nějaký hezký kulturní soubor z oblasti Hodonína zahajují slavnostní společenský večer s předcházející prezentací o své činnosti nemoci a
životě s Parkinsonovou nemocí:

13. Parkinsoniádu


Srdečně zve Parkinson Slovácko Město Hodonín a Dům Kultury Hodonín


19: 00 Zahájí přivítáním hlavní organizátor

19: 20 Divadélko Matýsek

20: 10 hudební produkce k tanci i poslechu

20: 40 povídáme, zpíváme a bavíme se občasnými vstupy
o veselých příhodách ze života
22,00 konec zábavného večera

Comments are closed.